سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زینب انجمنی – مدرس گروه معماری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان کارشناسی ارشد معماری
مجتبی انصاری – دانشیار و دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مفهوم جدید توسعه پایدار کلی نگر است و همه ابعاد اجتماعی اقتصادی فرهنگی و دیگر نیازهای بشری رادربرمیگیرد توسعه پایداری درسالهای پایانی قرن بیستم به عنوان یکی از مناظرات محوری جهان تقریبا همه عرصههای حیات بشری نظیر فقر، نابرابری آموزش و بهداشت محیط زیست حقوق زنان و کودکان آزادی ملتها و نیز صنعت و سیاست و اقتصاد و همکاریهای بین المللی را تحت تاثیر قرار داد از سوی دیگر توسعه پایدار همه جانبه بدون اتکا بر جوامع و پایداری اجتماعی امکان پذیرنخواهد بود توسعه پایدار شهری بدون بنیان نهادن پایه ها خودبرشالوده اجتماعات پایدار درنیل به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد بود و این اجتماعهات شهری هستند که به عنوان اهرم تعادل و توازن شهر ایفای نقش می نمایند. اصول پایداری اجتماعی بصورت ضمنی در سنت زندگی ایرانی کاملا مشهود است و کالبد معماری سنتی به بهترین نحو پاسخگو و تامین کننده این امر بوده است. این پژوهش با رویکردی جامعه شناختی و با بهره یگری از تحقیقات نظری و میدانی سعی در یافتن ریشه های این پیوند دارد بدین منظور شهر یزد به دلیل حفظ انسجام کالبدی و محله مصلی واقع در خیابان امام خمینی ره انتخاب گردید.