سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
عبدالمهدی بخشنده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک کنجد بر رشد و جوانه زنی کانولا در استان خوزستان، آزمایشی در سال 1387 در آزمایشگاه بذردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل عصاره برگ، ریشه، ساقه و گل عصاره های گیاهی شامل 4 سطح غلظت 0، 25 ، 50 و 100 درصد بودند. اثرات غلظت های مختلف گیاهی بر سرعت جوان هزنی، درصد جوانه زنی، وزن ساقه چه، طول ریشه چه، طول ساقه چه معنی دار بود. همچنین اثر اندام های گیاهی نیز بر سرعت جوانه زنی، وزن ریشه چه، طول ریشه چه و طول ساقه چه معنی دار بود. اثرات متقابل میان غلظت های مختلف گیاهی و اندام ها بر سرعت جوانه زنی، وزن ساقه چه، وزن ریشه چه، طول ریشه چه و طول ساقه چه معنی دار گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کانولا به مواد شیمیایی کنجد حساس بوده، و تمامی صفات آزمایشی با افزایش غلظت عصاره های آزمایشی به طور معنی داری کاهش یافتند