سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد قلی پورنوذری – کارشناسی ارشد علوم دامی
مهرداد ایرانی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
باقر سیدعلیپور –
وحید رضایی پور – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده ازسطوح مختلف پودرسماق درخوراک برفراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ازمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 35روز روی 300 قطعه جوجه گوشتی نژاد راس 308 انجام شد جیره های آزمایشی برای سه دوره پروش اغازین رشد وپایانی با استفاده از پودرسماق درپنج تیمار به ترتیب شامل صفرو0.5و1و1.5و2 درصد درجیره غذایی بود همه تیمارها با چهارتکرار و در20 واحد آزمایشی 15 قطعه درهرواحد انجام شد فراسنجه های خونی شامل گلوکز کلسترول تری گلیسیرید درسن 40روزگی مورد بررسیقرارگرفت نتایج تحلیل آماری داده های اماری به دست آمده نشان داد که پودرسماق درپایان دوره آزمایش تاثیر معنی دار یروی میزان گلوکز کلسترول تری گلیسیرید نداشته است. همچنین سطوح مختلف پودرسماق برمیزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نیز اختلاف معنی داری نشان نداد.