سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نوبخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
احمد قبولی –

چکیده:

آزمایشی به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی های حیوانی بر عملکرد و صفات تخم مرغ در مرغ های تخم گذار انجام گردید. در این آزمایش تعداد 288 قطعه مرغ تخم گذار تجاری سوی هی های- لاین ( W36 ) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار(با 12 قطعه مرغ در هر تکرار) از سن 50 تا 62 هفتگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل 1) شاهد (بدون استفاده ازچربی)، 2) حاوی 4 درصد پیه گاوی، 3) حاوی 4 درصد دمبه گوسفندی، 4) حاوی 4 درصد چربی طیور، 5) حاوی 2 درصد پیه گاوی + 2 درصد دمبه گوسفندی، 6) حاوی 2 درصد پیه گاوی + 2 درصد چربی طیور، 7) حاوی 2 درصد دمبه گوسفندی + 2 درصد چربی طیور ، 8)حاوی 33 / 1 درصد پیه گاوی + 33 / 1 دمبه گوسفندی + 33 / 1 درصد چربی طیور بودند. نتایج حاصله از آزمایش نشان داد که استفاد ه ازسطوح مختلف چربی های حیوانی دارای اثرات معن یداری بر عملکرد و صفات تخ ممرغ می باشد ( 05 / P<0 ). بر این اساس بالاترین وزن تخممرغ ( 32 / 57 گرم)، بیشترین مقدار تولید توده ای ( 56 / 38 گرم) و بهترین ضریب تبدیل غذایی ( 54 / 2) در گروه شاهد، بیشترین درصد تولید تخم مرغ ( 24 / 69 ) و بالاترین مقدار خوراک مصرفی ( 45 / 99 گرم) در گروه آزمایشی 3 بدست آمدند. در رابطه با صفات تخم مرغ بالاترینشاخص زرده ( 72 / 47 ) در گروه آزمایشی 7، بالاترین شاخص رنگ زرده ( 22 / 4) و بیشترین وزن هر میلی گرم از پوسته ( 91 میلی گرم برسانتی متر مربع) در گروه آزمایشی 6، بیشترین مقدار وزن پوسته ( 19 / 6 گرم) در گروه شاهد و کمترین میزان تر یگلیسرید تخم مرغ ( 3/ 1327میلی گرم بر دسی لیتر) در گروه آزمایشی 3 مشاهده گردیدند