سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود مومنی – دانشجوی دکترای گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم و محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
احمد بناکار – استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از موارد عمدهی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران، کشتهای گلخانهای است که در سالهای اخیر مصرف انرژی به ویژه سوختهای فسیلی و کودهای شیمیایی در آن افزایش چشمگیری داشته است. لذا مطالعه در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش محیطهای بستهای مثل گلخانه بسیار ضروری است. با توجه به این که انرژی خورشیدی یک منبع انرژی وابسته به زمان است و مقدار انرژی مصرفی با انرژیدر دسترس همخوانی ندارد بایستی از سیستمهای ذخیره انرژی استفاده کرد. در این تحقیق از بین الگوهای مختلفی که برای ذخیره سازی انرژی خورشیدی وجود داشت روش ذخیره انرژی گرمایی انتخاب شد و به منظور بالا بردن کارایی آن، از مواد تغییر فاز دهنده در داخل مخزن ذخیره استفاده شد. در این تحقیق اثرات استفاده از پارافین با نقطه ذوب45-55°C و ظرفیت گرمایی نهانkJ.kg-1 011 بر روند تغییرات دمای آب سیستم گرمایش گلخانه در سه حالت بررسی شد. برای این کار روند تغییرات دمای آب داخل مخزن عایق کاری شده به همراه پارافین در سه محدوده دمایی 53-30و42-47و54-59 درجه سلسیوس پر و در محیط با دمای 74 درجه سلسیوس پایش گردید. بررسی روند تغییرات دمای آب مخازن با دماهای مختلف نشان داد میانگین آهنگ کاهش دما در مخزن با دمای اولیه بالاتر در شرایط آزمایش شده نسبت به مخزن با دمای پایینتر، سریعتر بوده است ولی با حجم و عایقبندی مناسب و استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بخصوص در محدوده ذوب پارافین، دما در مخزن ثابتتر باقی مانده و روند سرد شدن آن کندتر گردیده است