سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی زارع – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس.
علی اشرف مهرابی اولادی – استادیار دانشکده کشاوررزی دانشگاه ایلام.
شهرام شرف زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات هورمون های رشدی اسید جیبرلیک و کینتین بر پارامترهای جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم تحت تنش شوری، آزمایشی با استفاده از 4 سطح اسید جیبرلیک ( 0، 5/ 1، 3 و 5/ 4 میلیگرم در لیتر) و 4 سطح کینتین ( 0، 1، 2 و 4 میلیگرم در لیتر ) در 4 سطح شوری ایجاد شده توسط 0، 70 ، 140 و 210 میلیگرم در لیتر از نمک کلرید سدیم بر روی بذور رقم فلات گندم صورت گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذور، طول ریشه چه و طول ساقه چه به شدت کاهش یافت. افزایش میزان اسید جیبرلیک باعث کاهش میزان و سرعت جوانه زنی بذور در سطوح مختلف شوری شد اما اثرات تحریک کننده ای بر رشد ساقه چه گیاهچه های گندم داشت . مشاهده شد که هورمون کینتین در غلظت چهار میلی گرم در لیتر منجر به افزایش طول ساقه چه و افزایش نسبت طول ساقه چه به ریشه چه شد. در ارتباط با پارامترهای رشدی گیاهچه ها، اثرات متقابلی بین دو هورمون رشدی اسید جیبرلیک و کینتین در سطوح شوری مشاهده شد. همچنین تیمار این دو هورمون باعث افزایش میزان محتوای آب بافت در گیاهچ ههای در حال رشد گردید. با استفاده از نتایج این پژوهش و توسعه تحقیقات درباره بررسی اثرات برو نزای (تیمار خارجی) تنظیم کننده های رشدی، می توان درک بهتری در زمینه مکانیسم های فیزیولوژیکی تحمل گیاهان به تن شهای محیطی به دست آورد