سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شریفی مقدم – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر
علی خورگامی – استادیار پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
علی مقدم – مدرس دانشگاه پیام نور واحد دره شهر.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی برخی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ۵۴۰و۶۴۷و۷۰۴ پژوهش حاضردرسال زراعی ۱۳۳۴ در شرایط آب و هوایی شهرستان دره شهر اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تاریخ کاشت ذرت با چهار سطح شامل ۸۴/۴/۱۰و۸۴/۴/۲۰و۸۴/۴/۳۱ و۸۴/۵/۱۰ به عنوان کرت اصلی و عامل رقم با سه سطح ) ۵۴۰و۶۴۷و۷۰۴ به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از آنالیز جداول تجزیه واریانس مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد که صفت تعداد دانه و ردیف بلال در سطح آماری ۵ درصد معنی دار شد ولی صفات وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار گردیدند و به علاوه اثر رقم بر تاریخ کاشت در اکثر موارد معنی دار نگردید. نهایتاً تاریخ کاشت ۲۵ تیر ماه مناسب ترین تاریخ کاشت و رقم ۵۴۵ با میانگین عملکرد ۱۱۲۵۵ کیلوگرم در هکتار در این تاریخ کاشت، بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد