سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم محمدیان – کارشناسارشد رشته اصلاح نباتات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
بهنام طهماسب پور – کارشناسارشد رشته اصلاح نباتات- دانشگاه تبریز.

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسبترین رقم یا ارقام سازگار کلزا در منطقه تبریز و همچنین تاریخکاشتمناسبکه گیاه کلزا بتواند در طول دوره رشد از عوامل مساعد محیطی استفاده نماید. تحقیقی در سال زراعی ۸۶-۸۵ در مزرعه تحقیقیترویجی شهرستان تبریز اجرا شد. آزمایش بصورت کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. کرتهای اصلی شامل چهار تاریخکاشت( ۲۰ و ۳۰شهریور، ۱۰ و ۲۰ مهر) و کرتهای فرعی شامل سه رقمElvise و PF ،Eboniteبودند.بطور کلی تاریخهای کاشت از لحاظ عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% اختلاف معنیداری داشتند و تاریخ کاشت اول ( ۸۱/۶/۲۰) بیشترین عملکرد دانه و تاریخ کاشت چهارم (۸۱/۷/۲۰) کمترین عملکرد دانه را تولید نمودند. بدین ترتیب تاخیر در کاشت سبب کاهش عملکرد دانه از طریق کاهشوزن هزار دانه و تعداد غلاف فرعی شد. از طرف دیگر تاریخ کاشت بر روی اجزایی چون تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته و نیز تعداد دانه در غلاف در سطح احتمال ۱% تفاوت معنیداری را نشان داد.