سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی خلیلی – موسسه تحقیقات آب
سمانه پورمحمدی – موسسه تحقیقات آب

چکیده:

با توجه به نقش تغییر اقلیم در میزان بارش مناطق مختلف کشور، موضوع تغییر روند بارش های سنگین در اثر تغییرات اقلیمی، در سه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه، نوژه همدان و سنندج به صورت موردی در این تحقیق مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. به این منظور بارش های سنگین در طول 45 سال گذشته طی سال های 1964 تا 2009 در این ایستگاه ها استخراج و تغییرات روند آن ها با بارش های سنگین سه دوره 30 ساله آتی طی سال های 2039 – 2010 ، 2069 – 2040 و 2099 – 2070 که با استفاده از مدل LARS-WG و تحت سه سناریو اقلیمی مختلف بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، برای تشخیص بارش سنگین در هر یک از دوره های پایه و آتی از روش بروکس تغییر یافته استفاده شده است. مطابق این روش دوره های آماری بارش مورد بررسی، به دوره های پنج ساله تقسیم بندی و با استفاده از روش های آماری طبقه بندی شده، و میانگین حد پائین آخرین دسته در طبقه بندی تمام دوره های پنج ساله، به عنوان معیاری برای تشخیص بارش سنگین مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر کاهش تعداد رخداد بارش های سنگین در تمامی ایستگاه های مورد بررسی در کنار افزایش میزان بارش آنها در تمام دوره های آتی 30 ساله و در همه سناریوهای اقلیمی مورد استفاده است.