سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاظم حمادی – دکترای هیدرولوژی و منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
پریسا پدیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک گرم شدن سطح خاک قابل توجه بوده و شیب حرارتی زیادی به وجود میآید که در اثر آن حرکت آب شدیدتر میشود. درجه حرارت خاک بر تولید محصولات زراعی، رشد گیاهان و میکرو ارگانسیمهای خاک بسیار موثر است. در سالهای اخیر روند افزایشی دما از مباحث تغییر اقلیم به صورت نقطهای و نیز در سطح حوضههای آبریز نیز مورد توجه محققین بوده است. در تحقیق حاضر وجود روند افزایشی در سری زمانی درجه حرارت توسط دو آزمون غیر پارامتری و پارامتری من-کندال و رگرسیون خطی برای ایستگاه سینوپتیک اهواز به ثبوت رسید . در مرحله بعد ضمن تعیین میزان روند، روابط درجه حرارت خاک – محیط برای اعماق ۵ و ۳۰ سانتی – متری استخراج شد. بکارگیری توأم رابطه روند افزایشی درجه حرارت هوا با روابط دمای خاک – محیط منجر به توسعه رابطهای شد که روند افزایشی دمای خاک را بر اساس دمای محیط بیان می – دارد. این روابط نشان میدهند که دمای خاک در عمق ۵ و ۳۰ سانتی متری به ترتیب ۲ و ۱ درجه سانتیگراد نسبت به محیط بیشتر است. و گرادیان روند افزایش درجه حرارت پروفیل سطحی خاک در عمق ۵ و ۳۰ سانتیمتری به ترتیب برابر ۰/۰۳۸ و ۰/۰۳۰ درجه سانتی گراد در سال است.