سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

انسیه دانه دزفولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی (آلودگی های محیط زیست)، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
نرگس ظهرابی – استادیار گروه علوم و مهندسی آب ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده:

امروزه پیش بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای اطلاع از میزان تغییرات و در نتیجه در نظر گرفتن تمهیدات لازم برایتعدیل اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه اقلیم شناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی اثراتتغییر اقلیم بر روی متغیر دما در دوره 2069-2040 استان خوزستان پرداخته شده است. دادههای خام این مطالعه براساس چهارمین گزارش ارزیابی هیئت بین دول تغییر اقلیم به دست آمده است. این دادهها به تفکیک برای هفت مدل از مدل های AOGCM که عبارتند از IPSLCM4, INMCM3.0, GFDLCM2.0, CSIROMK3.0, CNRMCM3, HADCM3 و BCM2.0 تحت سه سناریو A2, A1B و B1 در دوره آتی 2069-2040 نسبت به دوره 30 ساله پایه 2011-1982 استخراج شده اند. در این تحقیق از روش ریز مقیاسنمای آماری (LARS-WG) مدل های AOGCM استفاده شد. تغییرات مکانی دمای میانگین سالانه ایستگاههای منتخب به روش پهنه بندی با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام شده است. که نتایج حاکی از آن است که در مقیاس سالانه برای کل استان در این دوره افزایش دما از شمال غرب به سمت جنوب شرق مشهودتر می باشد.