سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرحناز نورایی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورکرمانشاه
فرزاد مرادی – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورکرمانشاه

چکیده:

دراین مطالعه ارزیابی واکنش ژنوتیپ های مختلف فستوکای پابلندFestucaarundinacea به تنش رطوبتی درمرحله جوانه زنی و گزینش ارقام متحمل به خشکی می باشد تیمارها شامل 33 ژنوتیپ فستوکا و سه سطح پتانسیل صفرو4-و8- بار بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی انجام شد بذرها درداخل پتری دیش و درژرمیناتور تحت شرایط کنترل شده جوانه زدند دراین پژوهش ویژگیهای درصد و سرعت جوانه زنی طول ساقه چه ریشه چه شاخص بنیه جوانه زنی شاخص استرس جوانه زنی تعدادریشه چه اندازه گیری شد براساس نتایج ژنوتیپ های 625و1418 بیشترین میزان صفات موردنظر را داشتند طول ساقه چه صفات سرعت جوانه زنی 0/857 و نسبت طول ساقه چه به ریشه چه 0/685 همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد براساس شاخص استرش جوانه زنی 8-بار ژنوتیپ های 1418و1467 دریک کلاستر قرارگرفتند.