سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اشرف مهرابی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
بهمن فاضلی نسب – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

در این تحقیق پاسخ چهار مختلف کلزا در مراحل جوانهزنی، رشد اولیه گیاهچه ها و کشت پینه تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. درصد جوانهزنی و پاسخ رشدی گیاهچهها در آزمون جوانهزنی و همچنین رشد پینه و تجمع عناصر K,Na در پینه در محیط شور ارزیابی شد. تجزیه آماری دادهها نشان داد که بین ژنوتیپها از نظر صفات ارزیابی شده در آزمون جوانهزنی اختلاف معنیداری وجود داشت. همچنین ژنوتیپها در سطوح مختلف شوری عکس العملهای متفاوتی داشتند. بااین حال افزایش شوری باعث کاهش جوانهزنی و رشد بعدی گیاهچه ها در تمامی ژنوتیپها شد. با استفاده از تجزیه پروبیت غلظتی از نمک که باعث ۵۰ درصد کاهشدر جوانهزنی بذور شد، محاسبه گردید و همچنین شاخص تحمل به شوری در آزمون جوانهزنی تعیین شد. نتایج این تجزیه ها نیز مؤید تجزیه واریانسبرای ژنوتیپهای مختلف بود. در کشت پینه در محیط شور نیز مشاهده شد که از نظر وزن تر پینه ها و همچنین راندمان پینه زایی اختلافبین ژنوتیپها کاملاً معنیدار بود اما در تمامی ژنوتیپها افزایشغلظت نمکدر محیط کشت تاثیری بر روی پینهزایی و رشد پینه ها نداشت ولی افزایش شوری در محیط توأم با افزایش تجمع سدیم و کاهش تجمع پتاسیم در بافت پینه بود