سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش محمدزاده – دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات
مراد محمدی – دانشگاه تهران، گروه زراعتو اصلاح نباتات
مسعود کیخاآخر – دانشگاه تهران، گروه زراعتو اصلاح نباتات
هادی محمدعلی پور – دانشگاه تهران، گروه زراعتو اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گلرنگ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید.تیمارهای این آزمایش شامل تیمار شاهد (آب مقطر) ،KCl ،MgCl2 ،NaCl و آب دریاچه ارومیه بود که سطوح هر نمک۴ ، ۸ و ۱۲ و ۱۶ds/m بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح تنش شوری بر روی طول و وزن ریشهچه و ساقهچه، درصد جوانهزنی نهایی، سرعت جوانهزنی و شاخص ویگور گیاهچه معنی دار بود، بطوریکه با افزایش سطح شوری، صفات فوق کاهش یافت. در بین نمکها نیزKCl کمترین تاثیر سوء را در جوانه زنی بذرها نسبت به سایر نمکها نشان داد.