سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز قدیمی – استادیار، دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن منیری – کارشناس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی
فرزام صفرزاده ملکی – کارشناس ارشد سازه دریایی

چکیده:

بعلت وجود نیروهای دینامیکی پیچیده ناشی از عملکرد ترکیب بارهای مختلف از جمله بار برخورد کشتی و موج بر سکوهای دریایی همواره نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر جهت بکارگیری ساز و کارهایی جهت طراحی دقیق تر سکوها احساس می شو د . این تحقیقات به منظور دستیابی به نتایجی است که کمترین اختلاف را با واقعیت داشته باشد . با در نظر گرفتن ترکیب نیروهای دینامیکی مختلف وارد بر سکو، می توان به طراحی بهینه سازه پرداخته و زمینه استفاده بهینه از آن را فراهم نمود.در این مقاله با استفاده از نرم افزار المان محدودSAP2000و بکارگیری مدول Offshore آن به تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی غیر خطی یک سکوی ثابت نوع جاکت د ر برابر بارهای باد، جریان، موج و ضربه کشتی پرداخته شده است . اعمال ضربه کشتی به نحوی انجام گرفته است که میزان اتلاف انرژی نیروهای وارد ه بر سکو و پروفیل جابجایی سکو در هر یک از حالات برخورد قابل بررسی باشد. در نهایت نتای ج نشان داد که در حالت برخورد از پهلوی کشتی بیشترین میزان جذب انرژی به میزان 39.77 درصد توس ط فرورفتگی در عضو ضربه دیده در سکو می باشد . همچنین مقایسهای بین پروفیل جابجایی سکو در هر یک از حالات انجام گرفته است