سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم پاسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادفسا
امین قسام – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرزدانشگاه تهران

چکیده:

در این ازمایش به بررسی اثرات آلیلوپاتی عصاره های مختلف گیاه چریش روی جوانه زنی و رشد و نمو علف هرز خردل وحشی پرداخته شد.ازغلضتهای مختلف صفر، 25 / 1، 5/ 2، 5 و 10 گرم بر لیتر و همچنین از پنج حلال به نامهای متانول، استون، اتیل استات، بنزن و عصاره آبی چریش در این آزمایش استفاده شد. نتایج نشان داد که غلضتهای 5 و 10 گرم بر لیتر هر کدام از عصاره ها باعث کاهش تمام فاکتورهای اندازه گیری شده شد به طوریکه غلظت 10 گرم بر لیتر باعث بیشترین کاهش درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر و خشک خردل وحشی شد. بیشترین تاثیر بازدارنده بر درصد جوانه زنی را حلال بنزن در غلظت 10 گرم در لیتر، نشان داد و تیمارهای عصاره آبی و متانول در غلظت صفر و 25 / 1 گرم در لیتر، کاهشی در این زمینه نشان ندادند.