سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چکیده:

درخطوط ریلی اتصال ریلها به یکدیگر با روشهای مختلفی مانند جوش پیچ و مهره و … صورت میگیرد لذا استفاده از هرکدام ازاین روشها برای اتصال ریلها و بهره برداری از بوژی ها در مسیرهای مختلف باعث ایجاد شرایطی می گردد که برعملکرد زیرسیستمهای ناوگان ریلی اثر می گذارد با توجه به استفاده فراوان بوژی Y25 درسیستم ریلی دنیا عملکرد و رفتار دینامیکی مقاومتی آن درشرایط بهره برداری متفاوت مورد بررسی قرارگرفته است. دراین مقاله به بررسی تنشی اثر نیروهای ضربه ای ناشی از عبور قطار از روی اتصالات پیچ و مهره ای ریل ها برروی فریم بوژی Y25 پرداخته شدها ست به منظور این بررسی ابتدا مدل FEMاین فریم درافزارANSYS LS_DYNA تهیه و نیروهای ضربه ناشی از اتصالات ریل ها در سرعتهای مختلف به آن اعمال گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تنشی مدل نشان میدهد که فریم این بوژی نسبت به بارهای ضربه ای دربرخی نقاط حساس بوده و دارای مقاومت کمتری میباشد این نتایج با انچه که دربهره برداری این بوژی ها درواگنهای مولد بخار شرکت رجا رخ میدهد تطابق نزدیکی دارد.