سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید راهداری – دا نشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعیده ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بهره برداری معادن از کاربریهای متداول در بسیاری از مناطق حفاظت شده کشور است . این فعالیت طی دهه های گذشته تغییراتی را در وضعیت کاربری و پوشش اراضی نواحی حفاظت شده بوجود آورده است . شناخت انواع پوشش سطح زمین و نحوه استفاده از آن ( کاربری اراضی ) برای برنامه ریزی و مدیریت استفاده از سرزمین دارای اهمیت ویژه ای است . در همین راستا تهیه نقشه های کاربری و پوشش اراضی و همچنین نقشه های آشکار سازی روند تغییرات، امکان مدیریت بهینه مناطق حفاظت شده را فراهم می کند . داده های ماهواره ای بعلت پوشش تکراری، یکپارچه بودن اطلاعات، تهیه اطلاعات در قسمتهای مختلف طیف الکترومغناطیس و امکان بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای مختلف در این رابطه از پتانسیل بالایی برای تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی برخوردار است . هدف اصلی از این مطالعه تهیه نقشه کاربری اراضی پناهگاه حیات وحش موته با تاکید بر بهره برداری معادن در طی چهار دهة گذشته و مشخص کردن روند تغییرات ایجاد شده در منطقه با استفاده با استفاده از داده های ماهواره ای و آنالیزهای GIS است . بدین منظور دو سری داده، سنجنده ) MSS ماهواره ) Landsat سال1351و سنجندهAWIFS(ماهواره IRS) سال 1358 استفاده شد . پس از آماده سازی و پردازش تصاویر، نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقهدر دو تاریخ ذکر شده تهیه گردید . سپس با بکارگیری نقشه های تولید شده و روش مقایسه پس از طبقه بندی مشخص گردید، طی این دوره مساحت فعالیتهای معدنی بیش از 400% افزایش داشته است .