سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماندانا تقی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
سیدعلی نبوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

علی رغم چندین دهه پژوهش راجع به ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت، استدلالی وجود ندارد که مورد پذیرش عموم باشد. پس از مقالات مودیلیانی و میلر در سال های 1958 و 1963 که به دلیل مزایای مالیاتی بدهی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت را نامربوط خواندند، این موضوع توجه زیادی را معطوف خود نمود و نتایج متناقضی استنتاج شد. در این راستای توضیح روابط بدهی، رقابت و عملکرد، در این پژوهش انجام شد و فرضیههای پژوهش بر اساس دادههای گردآوری شده از 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1391 و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. در ابتدا آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل ارائه گردید. سپس فرضیههای مطرح شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادلههای رگرسیون برازش شده، بهطور خلاصه حاکی از این بود که بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ارتباطی معنادار و مستقیم برقرار است. بنابراین فرضیه اول مطرح شده در این تحقیق که شامل اهرم دارای تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت است ، تأیید میگردد.