سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صائب بهرام – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
کاظم کریمی – دانشیار علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
وحید رضایی پور – دانشیار علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهدی محمدزاده – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر

چکیده:

این آزمایش برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده برروی عملکرد، پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی انجام شده است. در این آزمایش که در غالب یک طرح فاکتوریل 4* 2 کاملا تصادفی انجام شد عامل اول نوع عمل آوری (آنزیم، قلیا) و عامل دومسطوح مختلف تفاله مرکبات ( 0،3،6،9 ) بود. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس مورد استفاده قرار گرفتند .تیمار هاشامل D,C,B,A به ترتیب سطوح 0، 3، 6، 9 تفاله مرکبات عمل آوری شده با آنزیم و تیمار های H,G,F,E به ترتیب سطوح 0، 3، 6، 9 تفاله مرکبات عمل آوری شده با قلیا بودند. نتایج نشان دادند که خوراک مصرفی، افزایش وزن به دست آمده در جوجه ها با افزایش سطح تفالهمرکبات عمل آوری شده به طور معنی داری کاهش یافت ( 05 / P<0 ) ولی ضریب تبدیل با افزایش سطح تفاله مرکبات به طور معنی داریافزایش یافت( 05 / P<0 ). افزایش سطح تفاله مرکبات باعث کاهش معنی دار سرم لیپیدی خون شد ( 05 / .(P<