سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صائب بهرام – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
کاظم کریمی – دانشیار علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
وحید رضایی پور – دانشیار علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهدی محمدزاده – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر

چکیده:

این آزمایش برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده برروی خصوصیات لاشه و میزان LDL و HDL در جوجه های گوشتی انجام شده است. در این آزمایش که در غالب یک طرح فاکتوریل 4* 2 کاملا تصادفی انجام شد عامل اول نوع عمل آوری (آنزیم، قلیا)و عامل دوم سطوح مختلف تفاله مرکبات ( 0،3،6،9 ) بود. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس مورد استفاده قرارگرفتند.تیمار ها شامل D,C,B,A به ترتیب سطوح 0، 3، 6، 9 تفاله مرکبات عمل آوری شده با آنزیم و تیمار های H,G,F,E به ترتیب سطوح 0، 3، 6، 9 تفاله مرکبات عمل آوری شده با قلیا بودند. نتایج نشان می دهد افزایش سطح تفاله مرکبات عمل آوری شده به طور معنیداری باعث کاهش بازده لاشه می شود( P<0.05 ). همچنین با افزایش سطح تفاله مرکبات به طور معنی داری باعث کاهش LDL و افزایش میزان HDL شد( .(P<0.05