سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جلیلیان – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه
روژین قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد، شاخص برداشت و کارآیی مصرف آب ذرت دانه ای سینگل کراس 704 بود. این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح ( 100 ، 80 و 60 درصد نیاز کامل آبی گیاه) به عنوان فاکتور اصلی و مقدار کود نیتروژن در سه سطح شامل میزان توصیه شده بر اساس آزمون خاک، 30 درصد بیشتر و 30 درصد کمتر از این میزان به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد با آبیاری کامل و مصرف مقادیر بالای کود عملکرد دانه را به طور معنی داری افزایش یافت، اما در شرایط تنش خشکی (ملایم و شدید) با افزایش میزان نیتروژن تا حد نیاز گیاه عملکرد دانه افزایش یافت ولی افزایش بیشتر کود عملکرد دانه را کاهش داد. با کاربرد نیتروژن به میزان بیشتر از نیاز گیاه در شرایط آبیاری کامل به دلیل افزایش بیشتر عملکرد بیولوژیک نسبت به عملکرد دانه کمترین میزان شاخص برداشت در این شرایط به دست آمد. روند تغییرات کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه تحت تأثیر سطوح متفاوت آبیاری و نیتروژن مشابه بود.