سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهراب نوبخت – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفاهیه – دانشیار دانشگاه واحدم راغه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی مرزه بر عملکرد و صفات لاشه ی جوج ههای گوشتی انجام گردید. دراین آزمایش تعداد 225 قطعه جوجه ی گوشتی سوی هی راس- 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای15 قطعه جوجه) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گیاه داروییمرزه)، 2) حاوی 5/ 0 درصد مرزه 3) حاوی 1 در صد مرزه 4) حاوی 5/ 1 در صد مرزه و 5) حاوی 2 درصد مرزه بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی مرزه دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات لاشه ی جوجه های گوشتیمی باشد ( 05 / p<0 ). بر این اساس، بالاترین مقدار خوراک مصرفی روزانه ( 86 / 94 گرم) در گروه آزمایشی 5 و بالاترین درصد سنگدان( 3/22 ) با استفاده از جیر هی شاهد حاصل گردید