سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روشن رضایی رنجبر سرداری – دروازه قران شرکت ماهگل
علیرضا طالبی – دانشگاه علوم پزشکی یزد
سعید رضایی زارچی – دانشگاه پیام نور تفت
اعظم سادات شریفی – دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

برای ارزیابی تاثیرات سمی نانوذرات نقره در بافتهای زنده تغییرات مورفولوژیکی اثرات پاتولوژیکی در موش صحرایی طی ازمایشات مختلف بررسی گردید چگونگی تهیه و تعیین دوزهای مختلف و اثرات پاتوبیولوژیکی آنها بر کبد و طحال دراین تحقیق مورد نظر قرار گرفت افزایش تقسیمات سلولی و اپوپتوز یا مرگ سلولی و استرس اکسیداتیو با اثرات سمی نانونقره در ارتباط است.