سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین نقش – دکتری فیزیولوژی جانوری
منیر دودی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزادفلاورجان
زینب صفایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولژی

چکیده:

درسالهای اخیر سوشهای قارچی فرصت طلب که برعلیه عوامل ضدقارچی متداول ایجاد شده اند و همچنین عوارض جانبی جدی که این ترکیبات برروی سلولهای پستانداران دارند نظرمحققین را برای جستجوی ترکیبات ضدقارچی جدید برانگیخته اند مطالعات گسترده ای اثرات بیولوژیکی نانوذرات نقره را نشان میدهند اما تاکنون اثر این نانوذره بروی پاتوژنهای قارچی بصورت جامعی بررسی نشده است لذا دراین مطالعه اثرات ضدقارچی نانوذرات نقره با قطر4nm برعلیه قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس بررسی شد به این منظور روش قطره مستقیم انجام گرفت جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری anova استفاده شد نتایج حاصل از روش قطره مستقیم نشان دادند که نانوذرات نقره دریک الگوی وابسته به دوز موجب کاهش تعدادکلنی ها و همچنین قطرکولونی های این قارچ می گردند.