سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک دلنوازهاشملویان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سمیه منتظری – دانشجوی زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی
عذرا عطایی عظیمی –

چکیده:

فرفیون بلوچستانیEuphorbia seguieriana) گیاهی علفی ازتیره فرفیون می باشد که به فراوانی دراطراف ساوه میروید اگرچه تحقیقات زیادی روی خواصد ضدمیکروبی انواع فرقیون دردنیا انجام شده است و لیگ زارشیاز فرفیون بلوچستانی دردسترس نیست برخی از باکتریها مثلا سترپتوکوکسایپنومونیه Streptococcipnemoniae) استافیلوکوکوساروئوسStaphylococcusareus) اشرشیاکلی(E.coli) از عوامل بسیاری ازعفونتهای رایج درانسان میباشد دراین پژوهش عصاره های ابی الکلی و ترپنوئیدی این گیاه استخراج و با غلظتهای مختلف با روش انتشار دیسک روی سه باکتری استافییلوکوکوس اورئوس استرپتوکوکسای پنومونیه اشرشیاکلی اثرداده شد نتایج نشان داد که عصاره الکلی دانه روی دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس عصاره الکلی دانه روی استرپتوکوکسای پنومونیه اثربازدارنده خوبی دارند ولی روی اشرشیاکلی اثرندارند.