سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاندیز امامی – دانشجوی کارناسی ارشد سبزیکاری دانشگاه شیراز
جمال جوانمردی – استادیار بخش باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

پرورش نشاء با توجه به مزایای فراوان آن در مقایسه با کاشت مستقیم بذر، صنعتی رو به گسترش می باشد. در سال های اخیر، استفاده از مواد شیمیایی برای افزایش کیفیت نشاء در برخی از کشور ها ممنوع گردیده است. یکی از روش های بی خطر بهبود کیفیت نشاء، تغییر در کیفیت نور م یباشد. در این پژوهش اثر کیفیت نور بر رشد و نمو نش اهای گوجه فرنگی رقم ‘Kingstone’ و فلفل دلمه ای رقم ‘California Wonder’ بررسی گردید. نشا ها از زمان جوانه زنی تا انتقال به مزرعه تحت 10 تیمار نوری مختلف با نسبت های مختلف 3 فیلم رنگی شفاف، آبی و قرمز قرار گرفتند. افزایش نسبت نور قرمز به نور سفید موجب تولید گیاهان کوتاه تر و با ساقه قطور تر ولی با کاهش سطح برگ، میزان کلروفیل و محتویات پرولین گردید. نور آبی اثر یکسان و حتی قویتری بر کاهش ارتفاع و سطح برگ گیاه داشت. افزایش قطر گیاه، درصد وزن خشک، میزان کلروفیل و پرولین از دیگر نتایج کاربرد نور آبی بود. نور آبی منجر به افزایش درصد گیرایی نش اها در مزرعه و جلو افتادن گلدهی، میوه دهی و افزایش عملکرد شد. به طور کلی، آمیخته دو نور قرمز و آبی با نسبت بالاتر نور قرمز برای تولید نشاء مرغوب توصیه می شود.