سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده سادات میرطالبی – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
رضوان داودپور –
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

مراتع درحدود نیمی از خشکی های جهان را تشکیل میدهند ودارای بیش از یک سوم از ذخایر کربن زیست کره خاکی می باشند درنتیجه این اراضی قابلیت زیادی برای ترسیب کربن دارا هستند این مقاله به منظور بررسی عوامل موثر برکربن آلی خاک درکاربری مرتعی اراک و کاربری زراعی یونجه زار شهرک دانشگاهی و کاربری مرتعی و زراعی دیم داود آباد انتخاب شد و مقدار کربن آلی خاک برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک درعمق ۳۰-۰ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ درزراعت دیم داودآباد ۱۰٫۸۰ تن درهکتار مرتع داود آباد ۲۱٫۱۷ تن درهکتار منطقه یونجه زار شهرک دانشگاهی امیرکبیر ۷۲٫۱۹ تن درهکتار و مرتع اراک ۳۱٫۴۹ تن درهکتار بود و از بین پارامترهای خاک درصد رطوبت اشباع و اسیدیته خاک اختلاف معنی داری وجود داشت.