سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی (علوم گیاهی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مصطفی عبادی – استادیار دانشگاه آزاد دامغان
حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،
مهرناز موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

چکیده:

یکی از زیباترین گلهای شاخه بریده میخک با نام علمی (. Dianthus caryophyllus L ) میباشد. هدف ما از این پژوهش مطالعه ی غلظتهای مختلف نیترات آمونیوم بر روی برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه میخک میباشد . برای این منظور در یک طرح کاملاً تصادفی، پایهی استریل گیاهان میخک در محیط پایهی MS را در گروههای شاهد و تیمار تقسیمبندی کرده و در پنج گروه قرار دادیم . گیاهان را تحت تیمارهای نیترات آمونیوم با غلظتهای ( 40 ، 30 ، 10 ، 0) میلی مول بر لیتر و گروه شاهد که محتوی 20 میلی مول بر لیتر نیترات آمونیوم بود قرار دادیم. نتایج فعالیتهای فیزیولوژیکی نشان داد که با افزایش نیترات آمونیوم گیاه وارد مرحله مسمومیت شد و این حالت باعث کاهش کلروفیل، قندمحلول و افزایش قند نامحلول در گیاه میشود، تمام این تغییرات در سطح 1% معنیدار بودند