سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اقدس همت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملا ثانی
محمدحسین دانشور – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملا ثانی اهواز

چکیده:

به منظور بررسی رشد و نمو و تعیین فاصله و عمق کاشت مناسب زعفران، تحقیقی با استفاده از پداژه های خریداری شده از تربت حیدریه انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه فاصله کاشت 5، 7/5 و 10 سانتی متر و عمق کاشت 15 و 20 سانتی متر انجام شد. برای تعیین مناسب ترین فاصله و عمق کاشت، شاخص هایی مانند وزن تازه گل، وزن تازه کلاله و طول برگها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش تراکم و کاهش فاصله کاشت(5 سانتی متر) وزن تازه گل ها و کلاله کاهش یافته است که با تیمارهای(7/5 و 10 سانتی متر) تفاوت معنی دار در سطح 1درصد داشته است. همچنین با افزایش عمق کاشت از 15 سانتی متر به 20 سانتی متر شاخص های مورد اشاره کاهش یافته اند و بیشترین وزن تازه گل ها و کلاله در تیمارهای فاصله کاشت 7/5و عمق کاشت 15 سانتی متر مشاهده شده است. از نظر تاثیر بر طول برگها نیز بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشته و با افزایش تراکم، طول برگها کاهش یافته است و بالاترین مقدار آن از فاصله کاشت 10 و عمق کاشت 15 سانتی متر و کمترین مقدار نیز از فاصله کاشت 5 و عمق کاشت 20 سانتی متر به دست آمده است.