سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید جاجرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
رضا اباذریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
امیرحسین امیدی تبریزی – عضو هیئت علمی مرکز نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلفرشد گلرنگبرروی عملکرد دانه و روغن گلرنگزمستانه آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. قطع آبیاری در چهار سطح R1 (قطع آبیاری در مرحله غنچه دهی) و R2 قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی و R3 قطع آبیاری در مرحله اواسط گلدهی R4 قطع آبیاری در مرحله دانه بندی و R5 بدون تنش بودند و ارقام در سه سطح IL111,LRV51,295 بودند. صفات اندازه گیری شده در طی بررسی شامل عملکرد دانه- درصد روغن-تعداد دانه در غوزه- وزن هزار دانه-تعداد غوزه دربوته- ارتفاع- عملکرد روغن- – تعداد شاخه فرعی بود.