سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پانته آ صدردادرس بسملی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و محقق مرکز تحقیقات چغندرقند اصفهان
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان.
میثاق پرندنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصف
علی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین در کاهش تنش شوری در مرحله جوانه زن ی و رشد اولی ه بذر سورگوم علوفه ای آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید، که فاکتور اول در دو سطح شامل بذر آغشته به گلایسین بتائین در غلظت 2 میلی مولار و بذر بدون گلایسین بتائین به عنوان فاکتور اول و غلظت های مختلف شوری ( 0، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر) به عنوان فاکتور دوم بود. بذر ضدعفونی شده به مدت 24 ساعت در غلظت 2 میل ی مولار گلایسین بتائین خیسانده شده و سپس در سطوح شوری مورد نظر تحت آزمایش جوانه زنی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از گلایسین بتائین بجز اثرات متقابل میانگین سرعت جوانه زنی و مدت جوانه زنی بر صفات مورد آزمایش افزایش معنی داری داشته است . بطور کل ی استعمال خارجی گلایسین بتائین اثر شوری را تعدیل کرد و صفات مورد آزمایش را در سطوح مختلف شوری در تیمار آغشته به گلایس ین بتا ئین نسبت به تمام سطوح شوری بدون گلایسین بتائین افزایش داد که این افزایش در سطوح بالای شوری نمایان تر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از گلایسین بتائین در سورگوم نقش تعدیل کننده ای در تنش شوری داشته است.