سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا علیزاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
رمضانعلی دهقان – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
آذردخت مهدی پور – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

پتاسیم و منیزیم از عناصر مهم و مورد نیاز پنبه می باشند. پتاسیم در واکنشهای آنزیمی، تنفس و متابولیسم هیدروکربورها، سنتز پروتئین نقش کلیدی دارد. مهمترین وظیفه منیزیم شرکت در یون مرکزی کلروفیل است. پتاسیم و کلسیم قابل جذب در خاکها با منیزیم قابل جذب خاک، حالت آنتاگونیسمی داشته، در نتیجه جذب منیزیم توسط گیاه ممکن است مختل شود. بدین منظور آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل درهکتار) و سه مقدار کود سولفات منیزیم ۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار K2O تصادفی شامل چهار سطح پتاسیم (۰، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ کیلوگرم در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایعکلاء در خاکرسوبی با بافت سبکبه اجرا درآمد