سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید جاجرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
رضا اباذریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
کورش خسرویار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمودرضا یزدانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثر مصرف پتاسیم،روی ،منگنز،مس و آهن بر صفات زراعی پنبه (رقم ورامین )در سال زراعی ۱۳۸۷ ، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده شامل شاهد ، روی، منگنز، آهن از هرکدام به میزان یکو نیم در هزار و سولوپتاس به میزان دو در هزار بود. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن بود که بین تیمارهای مورد استفاده بر شاخصسطح برگمرحله اول اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در حالی که جدول تجزیه واریانسدادها نشان می دهد کهتیمارهای مورد استفاده روی صفات شاخصسطح برگ،وزن وش،تعداد شاخه فرعی،ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، وزن غوزه، تعداد غوزه به شدت معنی دار بود . مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تیمار منگنز در مجموع بیشترین اثر را بر اکثر صفات دارا بود و تیماری که هر سه عنصر آهن، روی و مسرا داشت در رتبه دوم قرار داشت.