سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه کارگرشهرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محمدجواد کرمی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور جبران خسارت سرمای بهاره و از بین رفتن گلهای اول یا اصلی درختان و با هدف افزایش اندازه و تعداد میوه های حاصل از گل های دوم این محصول این آزمایش در سال 1386با محلول پاشی درختان انار و با استفادها ز تعداد ی از عناصر ماکرو و میکرو در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در یکی از باغات منطقه فاروق در استان فارس اجرا شد نتایج تجزیه و واریانس داده ها نشان داد که اثر تیمارها برمتوسط وزن میوه، PH آب میوه، درصد مواد جامد محلول میوه TSS متوسط وزن پوست و بذر میوه و نسبت پوست به دانه و مقدار اسید میوهمعنی دار نبود اما اثر تیمارها بر عملکرد تعداد میوه، تعداد و وزن میوه سالم وزن میوه های آلوده به کرم گلوگاه تعداد و وزن میوه های ترک خورده در سطح 1% و بر تعداد میوه های آلوده به کرم گلوگاه در سطح 5% معنی دار بود.