سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایلناز بالاگر – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن خدادادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سعید سماوات – عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

ترکیبات اسید هومیکی علاوه بر کاهش مصرف کودهای نیتروژنی در بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نیز مؤثر میباشد. این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار به صورت اسپلیت اسپلیت پلات روی سیب زمینی در سه فاکتور در شهرکرد سال 1388 انجام شد.فاکتور اصلی نیتروژن در 2 سطح 300 (عرف منطقه) و 225 کیلوگرم در هکتار، ارقام سیب زمینی فاکتور فرعی شامل اگریا و آریندا و اسیدهومیک فاکتور فرعی فرعی در سه سطوح مختلف مصرف شامل 0، 100 و ppm 200 بود. اندازهگیری در صفات عملکرد، نیترات غده انجام شد. بر اساس نتایج مقایسه میانگینها، فاکتور اسید هومیک در صفات عملکرد، نیترات غده باعث اختلاف معنیداری شد. نتایج مقایسه میانگین-های اثر متقابل فاکتورها نشان داد که آریندا با تولید تعداد غده های بیشتر و کوچکتر نسبت به آگریا تحت این شرایط آزمایش برتری دارد و225 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه ( 75 % مصرف عرف منطقه) و افزودن ppm 100 اسید هومیک باعث افزایش عملکرد غده نسبت بهشاهد) و کاهش تجمع نیترات در غده گردید که در شرایط این تحقیق قابل توصیه میباشد. نیترات در هیچکدام از تیمارهای آزمایشی از مقدار مجاز 300 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک تجاوز نکرد