سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد آقابزرگی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر کارشناسی ارشد زراعت
ولی اله رامئه – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

سویا یکی از مهمترین گیاهان تأمین کننده روغن و پروتئین گیاهی می باشد و با توجه به سطح زیر کشت ۲۳ هزار هکتاری سویا در مازندران تاریخ کاشتو تراکم بذر مناسباز فاکتورهای مهم و تأثیر گذار در عملکرد دانه و کیفیتآن می باشند. جهتدستیابیبه این هدف آزمایشی در قالبطرح اسپلیت پلات با پنج تاریخ کاشت( ۲۵ اردیبهشت، ۱۰ خرداد، ۲۵ خرداد، ۱۰ تیر و ۲۵ تیر) ودر سه مقدار بذر ( ۷۵ ،۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار) در ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقاتی زراعی قراخیل قائم شهر به اجرا درآمد .نتایج حاصل از آزمایش بر روی صفات مختلف نشان دادکه تاریخ کاشت اول ( ۲۵ اردیبهشت) مناسبترین تاریخ جهت دستیابی به اجزای عملکرد و عملکرد دانه بالا ( ۳۲۹۲ کیلوگرم در هکتار) بوده است.کلیه خصوصیاتمورد مطالعه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند و همچنین این تحقیق نشان داد که مقادیر مختلف بذر نیز برای صفات تعداد غلاف، تعداد دانه در غلافاصلی وفرعی تأثیر گذار بوده و مقدار بذر ۶۰ کیلوگرم درهکتار بیشترین تعداد غلافدر بوته وتعداد دانه در غلافرا داشته است، اما نسبت به عملکرد دانه اختلافمعنی داری بین مقادیر مختلفبذر وجود نداشت. بنابراین با توجه به نتایج این آزمایشمقدار بذر ۷۵ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت ۲۵ اردیبهشت برای منطقه مازندران جهت دستیابی به عملکرد مطلوب مورد توصیه است.