سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین شبانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
حسین زینلی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

بابونه کبیر (Tanacetum Parthenium) گیاهی علفی، چند ساله از خانواده گل ستاره ای ها (Asteraceae) می باشد.این گیاه از جمله گیاهان دارویی ارزشمندی است که طبق تحقیقات اخیر اثرات درخشان مصرف آن در پیشگیری ومعالجه میگرن به اثبات رسیده است . جهت بررسی اثر مقادیر مختلف کود ازته وفسفره بر صفات زراعی گیاه بابونه کبیر،آزمایشی بصورت اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در بهار سال 1387 در مزرعه ای در استان اصفهان منطقه ی سودآباد شهرستان شهرضا انجام شد .در این پژوهش کود ازته در مقادیر صفر، 50، 100، 150 کیلوگرم در هکتار وسطوح کود فسفره صفر ، 75، 150 کیلوگرم در هکتار به عنوان تیمار به کار برده شد . صفات زراعی شامل وزن تر و خشک بوته، ارتفاع گیاه، تعداد برگ در گیاه، تعداد پنجه در گیاه، طول برگ و عرض برگ اندازه گیری شدند ومورد تجزیه واریانس قرار گرفته وصفاتی که معنی دار بودند با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که وزن تر در هر بوته و تعداد برگ در هر گیاه به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف کود ازته قرار گرفتند. بیشترین مقدار وزن تر هر بوته متعلق به سطح کود ازته 150 کیلوگرم در هر هکتار و کمترین میزان وزن تر هر بوته نیز متعلق به شاهد بود. بیشترین تعداد برگ و تعداد پنجه در گیاه در سطح کود ازته 150 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. ضرائب همبستگی بین صفات نشان داد که همبستگی معنی دار وقوی بین وزن تر وخشک هر بوته وجود دارد. وزن تر هر بوته با تعداد برگ در گیاه نیز همبستگی معنی داری نشان داد.