سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا چاکر الحسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات منابع مختلف گوگرد بر عملکرد و برخی از خصوصیات کمی و کیفی سیب ازمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به سه تیمار هو سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل 1- شاهد عرف باغدار، 2- مصرف 4 کیلوگرم گوگرد آلی گرانوله برای هر بوته به همراه سایر عناصر مورد نیاز براساس آزمون خاک، 3- مصرف 4 کیلوگرم بیوگوگرد آلی گرانوله گوگرد آلی + تیوباسیلوس برای هر بوته به همراه سایر عناصر مورد نیاز براساس آزمون خاک بود. بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد سیب نشان داد که تاثیر منابع مختلف گوگرد براین ویژگی معنی دار نبوده اما کاربرد آنها سبب افزایش قابل توجه عملکرد سیب شده است نتایج حاصل از تجزیه واریانس غلظت عناصر در برگ نشان داد که تاثیر تیمارهای کاربردی تنها در مورد پتاسیم و منگنز معنی دار بوده البته کاربرد تیمارهای کودی سبب افزایش غلظت عناصر در برگ شده است.