سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
راضیه رحیمی –

چکیده:

گیاهان جهت رشد و نمو و بقای خود به مقدار کمی از عناصر نیاز دارند ولی خا کهای طبیعی بطور معمول حاوی مقادیر زیادی از این عناصر فلزی هستند. در بین فلزات سنگین، منگنز یکی از فراوان ترین فلزات و از عناصر ضروری برای گیاهان است. قرار گرفتن بیش از حد در معرض منگنز علائم مسمومیت را به وجود می آورد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات منگنز روی میزان پروتئین گیاه کلزا انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کلزا (رقم اکاپی)، منگنز در چهار غلظت 4/ 0، 6/ 0، 8/ 0 و 1 میلی مولار و آسکوربات با غلظت 5/ 0 میلی مولار، هرکدام با 3 تکرار بودند. براساس نتایج این پژوهش، با افزایش غلظت منگنز، میزان پروتئین اندام هوایی گیاه کاهش معنی دار P<0/05 پیدا کرد، ولی میزان پروتئین ریشه گیاه افزایش معنی داری ( 01 / P<0 ) یافت. نتایج نشان داد بکارگیری اسیدآسکوربیک باعث تعدیل تنش و بهبود رشد گیاه م یشود