سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سهیل کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
سمن حسن نژادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زراعت و اصلاح نباتات
سعید عشقی – اعضای هیات علمی بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
مجید راحمی – اعضای هیات علمی بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

اثرات تیمار مغناطیسی بذر ذرت شیرین بر تندش بذر ها در شرایط تنش شوری و در محیط آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.تیمار های مغناطیسی شامل دو شدت میدان 100 و 200 میلی تسلا طی دوره های مختلف زمانی بود. برای ارزیابی اثر تیمار های مغناطیسی بر تندش بذر ها، میانگین تندش روزانه، درصد تندش نهایی، شاخص تحمل به تنش اندازه گیری شد. سرعت و میزان تندش بذر ها با افزایش میزان نمک در محیط کاهش پیدا کرد. نتایج به دست آمده نشان دادند که تیمار مغناطیسی ، متوسط زمان لازم برای تندش بذر ها را کاهش داد. افزایش شدت میدان مغناطیسی با افزایش میزان درصد تندش و تحمل به نمک بذر ذرت شیرین همراه بود. تیمار 200 میلی تسلا بیشترین افزایش در شاخص های اندازه گیری را به دنبال داشت. تیمار های مختلف طول دوره تیمار مغناطیسی، تفاوت معنی داری نسبت به هم نشان ندادند و تیمار 6 ساعت بهترین نتایج را به همراه داشت.