سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیدحسین نعمتی – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین داوری نژاد – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فارسی – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقایسه عملکرد کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه ای شامل Sinaسینا(Negin)نگین و(Amyral) آمیرال ، به صورت آزمایش فاکتوریل 3×3×3 در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه نوع هرس (الف- حذف تمام ساقه های فرعی از روی ساقه اصلی، ب- باقی گذاشتن یک گره و یک برگ بعد ازآن روی تمام شاخه های فرعی و ج- باقی گذاشتن دو گره و یک برگ بعد از آن روی تمام شاخه های فرعی) و سه سطح تراکم (الف -1/8 بوته در متر مربع، ب- 2/1 بوته در متر مربع و ج – 2/4 بوته در متر مربع) در شش تکرار برای صفات عملکرد، تعداد میوه در بوته، تعداد میوه نافرم در بوته و متوسط وزن میوه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر هرس روی همه صفات مرتبط با عملکرد در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. میانگین عملکرد در متر مربع برای سطوح مختلف تراکم اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1 درصد نشان داد. بیشترین عملکرد در متر مربع و عملکرد در هر بوته مربوط به تیمار هرس نوع سوم (باقی گذاشتن دو گره و یک برگ بعد از آن روی تمام شاخه های فرعی) به تر تیب با 16/2 کیلوگرم در متر مربع و 7/75 کیلو گرم در هر بوته بود. اثر رقم نیز روی تمام صفات مورد مطالعه، به جز تعداد میوه نافرم در بوته، در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. مقادیر عملکرد در متر مربع و عملکردبوته به ترتیب در رقم نگین 1/52 کیلوگرم در متر مربع و 7/27 کیلو گرم در بوته بود که نسبت به دو رقم دیگر برتری معنی داری در سطح احتمال 1 درصد داشت. تعداد میوه نافرم با باقی گذاشتن گره های بیشتر روی شاخه های فرعی افزایش معنی داری را نشان داد که نشان می دهد میوه های نافرم بر روی شاخه های فرعی نسبت به ساقه اصلی بیشتر تشکیل می شوند. همچنین تفاوت در نوع هرس نشان داد که متوسط وزن میوه های قرار گرفته بر روی ساقه اصلی بیشتر از میوه های تشکیل شده روی ساقه های فرعی بود.