سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسجاد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
داور حیاتی خانقاه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
علی محمدپورخانقاه – عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

جهت بررسی اثرات پیش تیمار آبی بذر بر روی برخی صفات زراعی سویا آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد اردبیل صورت گرفت. این آزمایش براساس طرح بلوکهای کلی تصادفی بودند که یکی از فاکتورهای پیش تیمار آبی بذر ( 8، 12 ، 16 ، 20 ساعت) بودند که در آب معمولی خیسانده شدند و سپس تا رطوبت حدود 30 درصد خشک گردیدند. یک نمونه بذری نیز به عنوان شاهد (بدون پیش تیمار) در نظر گرفته شد. و فاکتور دوم ارقام (ویلیامز و ( LV(17 ) بودند. نتایج این آزمایش نشان دادند که بین زمانهای هیدروپرایمینگ از نظر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد اقتصادی ودرصد روغن اختلاف معن یدار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت و در همه صفات پیش تیمار آبی 8 ساعت بهترین عملکرد را به وجود آورده است. ضمناً اثرات متقابل رقم با پیش تیمار آبی در مورد صفات ارتفاع بوته در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. و نتایج جدول مقایسه میانگین نشان داد که رقم ویلیامز با پیش تیمار آبی 8 ساعت بیشترین ارتفاع را داشتند. بین ارقام نیز از نظر تعداد غلاف در بوته، عملکرد اقتصادی و ارتفاع بوته اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت که در اکثر صفات به غیر از ارتفاع بوته رقم ( LV(17 بهترین عملکرد را نسبت به رقم ویلیامز به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج بدست آمده اعمال پیش تیمار آبی بذر به علت کوتاه بودن طول دوره رشد و پیش تیمار آبی جهت افزایش عملکرد در مزرعهضروری تر به نظر می رسد و پیش تیمار آبی در 8 ساعت برای سویا قابل توصیه می باشد