سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رقیه محرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه زنجان
ولی ربیعی – استادیار گروه علوم باغبانی
محمداسماعیل امیری – دانشیار گروه علوم باغبانی
محمدرضا عظیمی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سه پایه ی رویشی سیب MM111,MM106, M9 بربرخی صفات کیفی رقم دلبار استیوال ، ازمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار و شش تکرار در باغ پرهام واقع در شهرستان خدابنده ، استان زنجان در سال 87 انجام گردید. صفات اندازه گیری شده شامل اسیدیته، غلظت مواد جامد محلول، اسیدیته ی قابل تیتراسیون، درصد قند و درصد وزن خشک میوه های برداشت شده بود نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان قند و PHمیوه های برداشت شده از سه پایه ی مورد بررسی تفاوت معنی داری با هم بودند. میزان قند در پایه MM111 در بیشترین مقدار و در پایه ی M9 در حداقل مقدار بود.