سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرید مر – استادبخش علوم زمین دانشگاه شیراز شیراز
نفیسه خدابخشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

این پژوهش به بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیم، سرب روی نیکل کرم مس و منگنز درخاک و گندم آبیاری شده با پساب در منطقه شاهین شهر می پردازد نمونه های خاک و گیاه از زمینهای اطراف کانال پساب برداشت شد غلظت کلی فلزات کادمیم 0/57، سرب 47/71، روی 93/24، منگنز 792/42، نیکل 85/8، کرم 147/4 و مس 33/5 درخاک کشاورزی شاهین شهر اندازه گیری شد میانگین غلظت فلزات در پساب خروجی از تصفیه خانه برای فلزات کادمیم سرب روی نیکل کرم و مس به ترتیب 0/1،0/03، 1/3، 1/7، و 4/4 و 0/029 می باشد غلظت فلزی نمونه های خاک به غلظت فلزی استاندارد EPA بسیار نزدیک و یا اندکی از آن بیشتر است فلز کادمیم درخاک ضریب آلودگی قابل توجه نشان میدهد ضریب انتقال فلز از خاک به گیاه برای فلزات مس و کادمیم بالا است بطورکلی درحال حاضر نگرانی جدی در رابطه با آلودگی فلزی خاک و گیاه درمنطقه وجود ندارد اما با توجه به استفاده مداوم امکان انباشت فلزی درخاکهای کشاورزی منطقه وجود دارد.