سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید زرگری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس شیراز

چکیده:

بهمنظور انتخاب بهترین پایه گرده دهنده جهت گرده افشانی خرمای زاهدی آزمایشی بصورت بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار گرده ارقام نر شامل بذری لار، شاهانی، بذری قیرو کارزین، زاهدی ، کبکاب ، بویر 11 حاصل از کشت بافت ، هر تیمار دو درخت در چهار تکرار برروی 48 اصله خرمای زاهدی 12 ساله به مدت سه سال 86-84 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم به مرحله اجرا درآمد. کلیه مراقبتهای زراعی شامل آبیاری، وجین، کود دهی بطور مساوی جهت انها اجرا گردید. در مرحله خرما از هر درخت 20 میوه بطور تصادفی انتخاب و صفات فیزیکی و شیمیایی و درصد تشکیل میوه اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج نشان داد که اثر تیمارها برروی صفات فیزیکی، شیمیایی و درصد تشکیل میوه خرمای زاهدی دارای اختلاف معنی دار بود. بیشترین طول و قطر میوه به ترتیب در تیمارهای شمره 1 و 2 با 30/71 و 18/95 میلی متر و کمترین در تیمار شماره 6 با 28/72 و 18/49 میلی متر بدست آمد.