سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داور حیاتی خانقاه – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
سیدسجاد موسوی –

چکیده:

جهت بررسی اثرات پیش تیمار آبی بذر بر روی درصد جوانه زنی و وزن گیاهچه سویا آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد اردبیل صورت گرفت. این آزمایش براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی بودند که یکی از فاکتورهای پیش تیمار آبی بذر ( 8، 12 ، 16 ، 20 ساعت ) بودند که در آب معمولی خیسانده شدند و سپس تا رطوبت حدود 30 درصد خشک گردیدند. یک نمونه بذری نیز به عنوان شاهد (بدون پیش تیمار ) در نظر گرفته شد. و فاکتور دوم ارقام (ویلیامز و ( LV(17 ) بودند. نتایج این آزمایش نشان دادند که بین زمانهای هیدروپرایمینگ از نظر درصد جوانه زنی، وزن گیاهچه، وزن ساقه اصلی و وزن ساقه فرعی اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت و در اکثر صفات به غیر از وز ن ساقه های فرعی پیش تیمار آبی 8 ساعت بهترین عملکرد را به وجود آورده است. ضمناً اثرات متقابل رقم با پیش تیمار آبی در مورد صفات وزن ساقه اصلی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. و نتایج جدول مقایسه میانگین نشان داد که رقم ویلیامز با پیش تیمار آبی 8 ساعت بیشترین وزن ساقه اصلی را داشتند. بین ارقام نیز از نظر وزن ساقه فرعی و وزن ساقه اصلی اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت که در اکثر صفات به غیر از وزن ساقه اصلی رقم ( LV(17 بهترین عملکرد را نسبت به رقم ویلیامز به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج بدست آمده اعمال پیش تیمار آبی بذر به علت کوتاه بودن طول دوره رشد و پیش تیمار آبی جهت سبز بهتر در مزرعه ضروری تر به نظر م یرسد و پیش تیمار آبی در 8 ساعت برای سویا قابل توصیه می باشد