سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوانمرد – 1عضو هیئت علمی تمام وقت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانش
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز
کاظم مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کود نیتروژن در زمان های مختلف بر جمعیت علف های هرز گندم، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرارطراح شد. در تیمار اول کودهی در زمان کاشت و تیمار دوم در زمان 3 برگی داده شد. کود نیتروژنه به صورت اوره به همراه کودهای فسفاته به میزان 40 کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل و پتاس به میزان 40 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم استفاده گردید و در مرحله آخر زمین دیسک زده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف و زمان مصرف کود بر روی جم عیت علف های هرز و رشد گیاه زراعی اثر معنی داری داشته است. همچنین تأخیر در دادن کود اوره و مصرف در زمان 3 برگی نسبت به مصرف در زمان کاشت باعث کاهش جمعیت علف هرز و افزایش وزن بوته گندم شده است. بیشترین و کمترین اثر کود نیتروژنه به ترتیب بر جمعیت گیاه یولاف و خردل وحشی است. همچنین کارایی استفاده از کود در گیاه بالا رفته زیرا گیاه در اوایل رشد از ذخیره خود استفاده کرده و نیاز زیادی به کود ندارد. اثر تیمار کود نیتروژن بر اکثر عل فهای هرز به جز چچم و د مروباهی معنی دار بود