سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امید قاسمی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
رمضانعلی دهقان – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

با توجه به نیاز کشور به روغن های خوراکی و محدودیت زمینهای قابل کشت باید سیاستهای منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح دنبال گردد.مصرف متعادل کودهای مورد نیاز گیاهان زراعی یکی از راههای افزایش عملکرد آنها در واحد سطح است. لذا بمنظور بررسی تاثیر گوگرد و منیزیم بر عملکرد محصول آفتابگردان این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالبطرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز ساری به اجرا درآمد. تیمار ها شامل ۳ سطح گوگرد +تیوباسیلوس (۰، ۲۰۰، ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد پودری و ۳ سطح منیزیم (۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلو گرم در هکتار کلرور منیزیم )بود. فاکتور های گوگرد و منیزیم به همراه اثر متقابل آنها بر عملکرد محصول در سطح احتمال ۱% معنی دار بوده است که حداکثر محصول دانه به مقدار ۳۶۵۸ کیلو گرم در هکتار از تیمار ۲۰۰ کیلو گرم گوگرد + تیوباسیلوسو ۲۰۰ کیلو گرم کلرور منیزیم بدست آمده استکه نسبتبه تیمار شاهد (بدون مصرفگوگرد و منیزیم)با ۲۴۵۰ کیلو گرم در هکتار ۴۹ %افزایشعملکرد نشان داده است.