سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته کامیاب – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
محمد هاشمی پورر – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
رحیم فروغی فر – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
حسین حکم آبادی – هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات عصاره رازیانه (آنتول) و آویشن (تیمول) به همراه محلولهای نگهدارنده بر روی کیفیت و عمر گلدانی رز(رویال) در آزمایشگاه باغبانی دانشگاه آزاد رفسنجان انجام شد. برای این تحقیق از رقم گل رز رقم رویال استفاده شد. گلهای بریده در بشرهایی که شامل آویشن ( 500 ppm و 300 ppm 0 ، ppm ) و رازیانه500 ppm و 300 ppm 0 ، ppm ) بودند قرار داده شدند و در همه تیمارها از ساکاروز 4% و نیترات نقره 300ppm استفاده شد. شاخص های حداکثر قطرغنچه ها ( Max diameter) بر حسب میلیمتر زمان رسیدن به حداکثر قطر ( Time to max diameter) بر حسب روز، ماندگاری گل ( Flower duration) بر حسب روز و میزان خمیدگی ساقه ( Stem curvature) بر حسب سانتیمتر اندازه گیری شدند. تیمارهای دارای 0ppm از آویشن و رازیانه باعث افزایش عمر گل رز(رویال) شده در حالیکه سایر تیمارها شامل آویشن و رازیانه باعث کاهش عمر این رقم گل رز شدند. بنابریان طبق نتایج این آزمایش، عصاره آویشن و رازیانه نیم توانند به عنوان یک ماده مناسب برای افزایش عمر پس از برداشت گل رز(رویال) استفاده شود.